Źródła ryzyka ubezpieczyciela

Każdy ubezpieczyciel podejmując się działalności ubezpieczeniowej, podpisując umowy ubezpieczeniowe z osobami ubezpieczającymi bierze na siebie świadomie ryzyko ubezpieczeniowe, związane z działalnością ubezpieczeniową. Każde ryzyko ma swoje konkretne umocowani, ma swoje podstawy, ma swoje źródło. Źródeł ryzyka, jakie ponosi każdy ubezpieczyciel jest kilka, o ile nie kilkanaście. Każde z nich wpływa na poziom ponoszonego przez ubezpieczyciela ryzyka, na jego możliwość zwiększania bądź też obniżania. Każde z nich jest w jakimś stopniu związane z ryzykiem, jakie ubezpieczyciel ponosi.

Każdorazowo źródłem ryzyka jest identyfikacja i ocena przez ubezpieczyciela ryzyka ubezpieczeniowego, gdyż to zawsze on sam decyduje o ty, jakie ryzyko może na siebie przyjąć, jakiemu jest w stanie sprostać. Dlatego też niezwykle istotnym i ważnym źródłem ryzyka ubezpieczeniowego jest pomiar ryzyka ubezpieczeniowego, jak przede wszystkim podjęcie decyzji o przyjęciu danego ryzyka. W sytuacji, kiedy już na dane ryzyko ubezpieczyciel się decyduje ważną kwestią, która ma niebagatelny wpływ na ponoszone przez niego ryzyko jest odpowiednia kalkulacja wysokości składki, jak również fundamentem jest właściwy poziom kapitałów oraz planowane wysokości przychodów i rozchodów. Ponadto wszelkie decyzje reasekuracyjne czy to o przyjęciu czy o oddaniu ryzyka są niezwykle istotne.


Kiedy może zaistnieć ryzyko od ubezpieczenia?

Ryzyko w ubezpieczeniach to element stały, element nieodłączny. Każdorazowa umowa ubezpieczenia, której stronami są ubezpieczyciel i osoba ubezpieczająca, niesie za sobą ryzyko ubezpieczeniowe, które oznacza niepewność, co do zajścia określonego zdarzenia, kiedy zaistnieje jedna lub więcej możliwości, aby takie zdarzenia zaszło. Każdorazowa, więc umowa ubezpieczenia jest obwarowana wypadkiem ubezpieczeniowym, który nosi znamiona zdarzenia losowego, a więc zdarzenia, które nie jest możliwe do przewidzenia. Szczególne ryzyko od ubezpieczenia ma miejsce wtedy, kiedy mamy do czynienia z sytuacją taką, iż dużo się płaci a niewiele się wraca. Sytuacja taka dotyczy obu stron umowy ubezpieczenia.

Osoba ubezpieczająca ponosi takie ryzyko płacąc składek, a nawet a może i przede wszystko, kiedy decyduje się na podpisanie tej umowy ubezpieczenia. Każdorazowo musi ona płacić składki, gdyż nie uregulowanie ich obwarowane jest klauzulą rozwiązania tej umowy ubezpieczenia. Płacąc jednak składki nigdy może nie skorzystać z sumy gwarancyjnej, jaką dany ubezpieczyciel jej proponuje, jaką jej gwarantuje, ponieważ do zdarzenia losowego przewidzianego w umowie nigdy może nie dojść. Podobnie, kiedy ubezpieczyciel nie uzyskał wiele składek od osoby ubezpieczonej a osoba taka zetknęła się już z wypadkiem przewidzianym w umowie to świadczenie pieniężne musi zostać wypłacone. Każdorazowo ryzyko wiąże się z wielkimi kwotami, które nie koniecznie są zwracane.