Jakie są źródła ryzyka?

Każda umowa ubezpieczenia zawierana między ubezpieczycielem i ubezpieczającym owarowana wypadkiem losowym wiąże się z ryzykiem ubezpieczeniowym. Źródeł takiego ryzyka można znaleźć kilka, każdorazowo jest ona uwarunkowane czynnikami, które zawsze mają swoje umocowanie w dwóch rodzajach, które można podzielić na czynniki naturalne jak i na czynniki związane z działalnością człowieka. Czynniki związane z naturą, czynniki naturalne to przede wszystkim takie jak zmiany pór roku, zmiany klimatu a także zmiany w organizmach ludzkich.

Są to, więc każdorazowo czynniki, źródła ryzyka, które są niezależne od człowieka, a na, które nie ma on wpływu. Ponadto są one możliwe do przewidzenia, a na pewno dużo bardziej możliwe do przewidzenia niż źródła ryzyka, która są umocowane w działaniach człowieka. Takimi czynnikami, źródłami ryzyka związanymi z działaniem ludzkim są wykształcenie, postęp techniczny, potrzeby ludzkości a także działania polityczne. Są one, więc dużo trudniejsze do tego, aby je przewidzieć. Każdorazowo, więc ubezpieczenia mają swoje umocowanie, mają swoje źródła w czynnikach związanych z działaniem człowieka, z działaniem ludzi, jak również związanych z czynnikami natury. Każde ryzyko jest nimi obwarowane i to w sposób zasadniczy- jest nimi uzależnione, a także możliwość przewidzenia ryzyka jest mocno uwarunkowane tym, jakie źródło ma dany rodzaj ryzyka.


Kontrola ryzyka

Każdorazowa umowa ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem, które ponosi w głównej mierze ubezpieczyciel. Dlatego też każdy z tych ponoszących ryzyko, przyjmujących je na siebie prowadzi szereg czynności, które mają na celu jedno- dążą do tego, aby ryzyko takie kontrolować w celu jego minimalizacji lub też całkowitej jego redukcji. Każdy z nich podejmuje, więc wysiłki mające na celu redukcje, jak i eliminację ryzyka. Są to w głównej mierze wysiłki ekonomicznej, jak i społeczne. Mają one na celu doprowadzenie do takiego zachowania, takich sytuacji, które będą prowadzić do tego, aby uniknięcie ryzyka było możliwe, niekiedy wymuszając takie zachowanie, które umożliwi uniknięcie ryzyka. Ponadto działania te, wysiłki te mają na celu nie tylko zabezpieczenie przed wystąpieniem szkody, ale również prowadzą do jej unikania jak i do zabezpieczenia przed wystąpieniem szkody.

Ponadto w sytuacjach, kiedy już nie można danej szkody uniknąć, wysiłki te- zarówno ekonomiczne, jak i społeczne są skierowane na to, aby w jak najwyższym stopniu takie szkody zminimalizować. Ryzyko jest ważnym elementem ubezpieczenia, umowy ubezpieczenia. Jest ono zawsze, zawsze występuje w tego typu umowach, lecz podejmowane są liczne działania zmierzające do jego minimalizacji a czasem i do eliminacji, co świadczy o tym, iż kontrola ryzyka jest bardzo ważnym zagadnieniem w ubezpieczeniach wszelkiego typu.