Od czego zależy poziom ryzyka?

Chociaż każda jednorazowa umowa ubezpieczenia zawarta pomiędzy ubezpieczycielem a osobą ubezpieczającą obwarowana jest ryzykiem to jednak każda jedna jest obwarowana ryzykiem w innym stopniu. Jest to każdorazowo związane z tym, jaki jest przedmiot ubezpieczenia, a więc z tym, jaki konkretny typ ubezpieczenia jest zawarty w danej umowie. To, jaki poziom ryzyka występuje w umowie ubezpieczenia jest uwarunkowane od szeregu czynników.

Są to przede wszystkim czynniki obiektywne, jak i czynniki subiektywne. Do czynników obiektywnych zaliczane są przede wszystkich takie jak wielkość szkody, prawdopodobieństwo jej wystąpienia a także liczny ubezpieczonych jednostek. Wszystkie one jak widać są związane z tym, jaki mamy przedmiot konkretnego ubezpieczenia, jaki typ ubezpieczeń jest przedmiotem umowy. Natomiast wśród czynników subiektywnych można znaleźć wiele istotnych i ważnych jednakże wydaje się, iż najważniejsze spośród nich to wiek, płeć, wykształcenie, posiadana inteligencja, posiada informacji a także posiadana wiedza. Są to, więc najważniejsze czynniki subiektywne, które wpływają na poziom ryzyka ubezpieczeniowego, są one skorelowane z możliwością większego bądź też mniejszego ryzyka w danej umowie ubezpieczenia. Każdorazowo, więc te wszystkie czynniki należy brać pod uwagę mając na uwadze to, jakie ryzyko występuje w danym ubezpieczeniu, czy też w danej kategorii ubezpieczeń.


Aspekt niepewności a ryzyko

Każda umowa ubezpieczenia oparta jest na ryzyku. Ryzyko takie to przedmiot ubezpieczania, jest zależne od wielu czynników, które są subiektywne jak i obiektywne. Ponadto ważne znaczenie dla tego, jakie jest nasze ryzyko, jaki jest jego stopień ma swoje umocowanie w innym aspekcie, którego nie można pominąć analizując ryzyko ubezpieczeniowe. Jest to aspekt niepewności. Ma on wielkie znaczenie, gdyż każdy wypadek ubezpieczeniowy przewidziany w umowie ubezpieczeniowej jest zdarzeniem losowym a więc niepewnym. Teoria ryzyka ubezpieczeniowego wyróżnia cztery takie grupy, w których aspekt niepewności dotyczący ryzyka ubezpieczeniowego został podzielony na cztery kategorie.

Pierwsza grupa dotyczy sytuacji, kiedy istnieje niepewność, co do zajścia samego wypadku ubezpieczeniowego. Druga grupa obejmuje takie sytuacje, w których wiem, iż wypadek zajdzie, jednak nie wiemy, kiedy. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku ubezpieczenia na życie, na wypadek śmierci. Kolejna grupa obejmuje sytuacje, w którym wszystko jest znane oprócz rozmiarów danego wypadku. Ostatnia grupa ryzyka związanego z niepewnością obejmuje sytuacje, w których wszystko jest znane- czas, ile wyniesie szkoda, nie wiemy tylko, w jakim miejscu będzie ów wypadek miał miejsce. Także niepewność związana z ryzykiem ubezpieczeniowym ma różne postacie, tak jak różne jest stopień ryzyka w każdej umowie ubezpieczeniowej.