Unikanie ryzyka

Ryzyko, jako nieodłączny element każdej umowy ubezpieczenia zawieranej pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym jest takim element, który każdorazowo każdy chce wyeliminować. Istnieje kilka metod manipulacji ryzykiem, która ma na celu właśnie jego minimalizację i eliminację. Nie jest to nigdy do końca możliwe jednak metody manipulacji ryzykiem zmierzają do tego, aby je minimalizować i eliminować. Unikanie ryzyka, jako metoda manipulowania nim jest dosyć nieskuteczną metodą. Jest to metoda pasywna, a więc niezbyt skuteczna, ponieważ niepodejmowane są żadne działania mające na celu eliminacje ryzyka.

Jest to przede wszystkim decyzja o odmowie przyjmowania, o odmowie podejmowania jakiegokolwiek ryzyka. Jest to decyzja świadoma i indywidualna. Unikanie powstrzymuje nas od jakiegokolwiek działania, w więc przez to jest nieskuteczne. Jest również nieskuteczne, dlatego, iż wszystkich ryzyk nie jesteśmy w stanie wyeliminować, dlatego też takie podejście do ryzyka, taka metoda nie daje spodziewanych efektów, nie daje oczekiwanych rezultatów. Jest to zasada niekoniecznie stosowana w ubezpieczeniach, skoro nie daje rezultatów. Ubezpieczenia są nastawione na aktywne a nie pasywne eliminowanie ryzyka, a przynajmniej na jego minimalizację. Dlatego też częściej są stosowane inne metody manipulacji ryzykiem.


 Kontrola ryzyka

Każdorazowa umowa ubezpieczenia, której stronami są ubezpieczyciel i osoba ubezpieczająca, niesie za sobą ryzyko ubezpieczeniowe, które oznacza niepewność, co do zajścia określonego zdarzenia, kiedy zaistnieje jedna lub więcej możliwości, aby takie zdarzenia zaszło. Każdorazowa umowa ubezpieczenia wiąże się z ryzykiem, które ponosi w głównej mierze ubezpieczyciel. Jednakże nie każde ryzyko zostaje przez nas ubezpieczone.

Ryzyko takie jest niemożliwe do wyeliminowania, można jedynie podejmować zabiegi, można podejmować jedynie wysiłki zmierzające do jego redukcji, do jego zmniejszenia. Jednym z nich jest kontrola ryzyka. Jest ona w swej istocie zbliżona do prewencji ubezpieczeniowej, gdyż polega na zapoznaniu się z ryzykiem i ewentualnym podejmowaniu działań mających na celu niedopuszczenie do powstania szkody. Może też polegać na tym, iż w momencie wystąpienia danej szkody dokonujemy czynności mające na celu jej minimalizację. Każde ryzyko jednak zawsze lepiej ubezpieczyć, gdyż nasz kontrola nad nim jest tak naprawdę kontrolą ułudną i tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nad nim zapanować. Każda umowa ubezpieczenia umocowana jest w tym, iż ubezpieczyciel przyjmuje na siebie nasze ryzyko, w zamian, za co my opłacamy regularnie składki ubezpieczeniowe. Dlatego też jest to dużo wygodniejsza a przede wszystkim pewniejsza metoda na opanowanie ryzyka niż jakakolwiek indywidualna kontrola.